Tag: "tạo thẻ"

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 7977
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.