Tag: "tạo chuyên mục"

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 10645
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.