Tag: "tạo bảng"

MySQL | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 12104
Bảng (Table) trong MySQL dùng để lưu trữ thông tin của người dùng. Trong bảng có các thuộc tính là các cột.
 
Hội Trao Đổi Like Fanpage + Sub + Tương Tác Bài Viết
Nhóm Công khai · 3 thành viên
Tham gia nhóm
Cùng nhau Trao Đổi Like Fanpage + Sub + Tương Tác Bài Viết. we win as one