Tag: "su khac nhau giu categories va tags"

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 3803
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.