Tag: "câu lệnh sql"

MySQL | Lập Trình PHP | 14/01/2016 | 14140
Trong lập tình PHP và MySQL thì câu lệnh SQL là chuỗi kết nối giữa chúng, Giúp PHP có thể kết nối đến CSDL và truy suất các dữ liệu cần thiết.