Tag: "bài tập php"

Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 26/11/2018 | 4593
Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó: a # 0 a, b, c là các hằng số x là ẩn số phải đi tìm