Tag: "wordpress la gi"

Wordpress | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 2223
WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL)