Tag: "wordpress là gì"

Wordpress | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 3792
WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL)