Ngày đăng: 02/07/2020

Cách anh chị cứu em trường hơp này với


Webisite của e hiện tại khi click vào sản phẩm, hay bài viết đều được chuyển về trang chủ

E tìm hiểu thì có thể là do trong file .htacess này mà em không biết cách khắc phục. Anh chị có thể chỉ giáo cho em được không ạ

Đoạn mã nhưu sau:

<FilesMatch "\.(bak|inc|lib|sh|tpl|lbi|dwt)$">
    order deny,allow
    deny from all
</FilesMatch>

RewriteEngine On
#RewriteBase /


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]