Xác nhận download tài liệu!!!

Thông tin tài liệu bạn đã chọn:

- Tên tài liệu: Chế độ cắt gia công cơ khí

- Tác giả: CĐ Công nghệ Hà Nội

- Nhà xuất bản: CĐ Công nghệ Hà Nội

captcha