Starter TOEIC, Third Edition - Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

1873 | 06-04-2016 | 0
Starter TOEIC, Third Edition

Nhan đề: Starter TOEIC, Third Edition

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chapter 1: Grammer Practice

Unit 1: Auxiliary Verb

Unit 2: Tenses

Unit 3: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Argeement

Unit 8: Relative Clauses

Unit 9: Modification and Word Order

Unit 10: Indefinite Pronouns

Unit 11: Voice

Unit 12: Conjunctions and Prepostions

Chapter 2: Listening and Reading Practice

Unit 1: Grammar Focus: Auxiliary Verb

Unit 2: Grammar Focus: Tenses

Unit 3: Grammar Focus: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Grammar Focus: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Grammar Focus: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Grammar Focus: Comparisons

Unit 7: Grammar Focus: Argeement

Unit 8: Grammar Focus: Relative Clauses

Unit 9: Grammar Focus: Modification and Word Order

Unit 10: Grammar Focus: Indefinite Pronouns

Unit 11: Grammar Focus: Voice

Unit 12: Grammar Focus: Conjunctions and Prepostions

Chapter 3: Practice Test

Chapter 4: Support

Transcripts and Answer Key

Practive Test Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mớiHệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Trần Thế San, Trần Duy Nam

231  131 

Giáo trình sinh học phân tửGiáo trình sinh học phân tử

Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

225  343 

Sinh thái môi trường ứng dụngSinh thái môi trường ứng dụng

Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

644  514