Developing Skills for the TOEIC Test - Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

3180 | 06-04-2016 | 23
Developing Skills for the TOEIC Test

Nhan đề: Developing Skills for the TOEIC Test

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 272

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Gerunds and Infinitives

Unit 2: Auxiliary Verbs

Unit 3: Subject-Verb Agreement

Unit 4: Verb Form and Tenses

Unit 5: Participial Forms

Unit 6: Comparatives and Superlatives

Unit 7: Nagation

Unit 8: Pronouns and Determiners

Unit 9: Nouns and Aricles

Unit 10: Relative Clauses

Unit 11: Conjunctions and Prepositions

Unit 12: Conditionals

Unit 13: Orther Possible Questions

Unit 14: Review

Practice Test

Transcript and Answer Key

Appendix

Answer Sheet

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình thực tập qua ban hànGiáo trình thực tập qua ban hàn

Phạm Xuân Hồng

43  406 

Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

299  1521  23 

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổGiáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ

Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính

463  1150  17 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  548