Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Awamori sinh tổng hợp Endo-β-1, 4-Glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase - Nguyễn Văn Tuân

2135 | 11-05-2016 | 0
Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Awamori sinh tổng hợp Endo-β-1, 4-Glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Nhan đề: Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus Awamori sinh tổng hợp Endo-β-1, 4-Glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endo-β-1, 4-glucanase

Tác giả: Nguyễn Văn Tuân,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 97

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 KHÁI NIỆM VỀ CELLULASE VÀ ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.2 NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.3 CẤU TRÚC CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.4 CƠ CHẾ XÚC TÁC CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.5 ỨNG DỤNG CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.6 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.7 TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDO-β-1,4-GLUCANASE

1.8 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1 NGUYÊN LIỆU VÀ HÓA CHẤT

2.2 PHƯƠNG PHÁP

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 TUYỂN CHỌN VÀ PHÂN LOẠI CHỦNG ASPERGILLUS AWAMORI SINH TỔNG HỢP ENDOGLUCANASE CAO

3.2 TỐI ƯU CÁC ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP ENDOGLUCANASE

3.3 TINH SẠCH ENDOGLUCANASE

3.4 NHỮNG TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA ENDOGLUCANASE

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

Download