Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH 12) - Phạm Thị Uyên

630 | 12-05-2016 | 2
Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH 12)

Nhan đề: Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH 12)

Tác giả: Phạm Thị Uyên,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 111

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chƣơng 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC

1.1. Lược sử nghiên cứu của khoa học trắc nghiệm

1.2. Những khái niệm cơ bản về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập

1.3. Vai trò và xu hướng đổi mới của kiểm tra - đánh giá

1.4. Các nguyên tắc đánh giá

Chƣơng 2: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CÂU NHIỄU CỦA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) TRONG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN (SH 12)

2.1. Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học (sinh học 12)

2.2. Quy trình xây dựng câu nhiễu của trắc nghiệm khách quan (MCQ) trong dạy học sinh học 12 phần di truyền học

2.3. Kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan MCQ

2.4. Mối liên hệ giữa câu nhiễu với độ khó và độ phân biệt

2.5. Nghiên cứu lí thuyết kiểm định độ khó độ phân biệt của câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan.

2.6. Độ khó và độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm MCQ

2.7. Phương pháp kiểm định độ khó của câu trắc nghiệm MCQ

2.8. Phương pháp kiểm định độ phân biệt của câu trắc nghiệm MCQ

Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm

3.2. Nội dung thực nghiệm

3.3. Thời gian - Địa điểm - Đối tượng thực nghiệm

3.4. Cách tiến hành

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ KHÓ VÀ ĐỘ PHÂN BIỆT CỦA 150 CÂU HỎI MCQ THỰC NGHIỆM

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Sức bền vật liệu toàn tậpSức bền vật liệu toàn tập

Đặng Việt Cương

580  171 

Vẽ và thiết kế mạch in với OrcadVẽ và thiết kế mạch in với Orcad

Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Phương Quang

240  818  20 

Công nghệ sinh học trong nông nghiệpCông nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Hải

140  848  11