Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số - Lê Thị Mai Quỳnh

1797 | 11-05-2016 | 0
Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Nhan đề: Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Tác giả: Lê Thị Mai Quỳnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

1.1. Hệ tham số

1.2. Dãy chính quy và mô đun Cohen–Macaulay

1.3. Mô đun Cohen–Macaulay dãy

Chương 2: Phân tích tham số và Cohen–Macaulay dãy

2.1. Đặc trưng của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.2. Đa thức Hilbert-Samuel của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.3. Ví dụ

Tài liệu tham khảo

Download