Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học - Lương Đức Phẩm

1391 | 17-04-2016 | 25
Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Tác giả: Lương Đức Phẩm,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 340

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những khái niệm cơ bản và cơ sở sinh học trong công nghệ xử lý nước thải

Chương 1: Nước tự nhiên và nước thải

Chương 2: Cơ sở sinh học trong quá trình làm sách nước thải

Chương 3: Các phương pháp xử lý nước thải

Phần thứ hai: Các loại hình công nghệ trong dây chuyển xử lý nước thải

Chương 4: Quy trình công nghệ xử lý nước thải

Chương 5: Điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học và các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên

Chương 6: Các công trình hiếu khí nhân tạo xử lý nước thải dựa trên cơ sở sinh trưởng lơ lửng của sinh vật

Chương 7: Các công trình hiếu khí nhân tạo dựa trên cơ sở sinh trưởng dính bám của sinh vật

Chương 8: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Phần thứ ba: Công nghệ xử lý một số dạng nước thải

Chương 9: Xử lý nước thải đô thị

Chương 10: Xử lý nước thải công nghiệp giấy

Chương 11: Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Chương 12: Xử lý nước thải công nghiệp liên hiệp chế biến thịt

Chương 13: Xử lý nước ô nhiễm dầu mỏ

Chương 14: Xử lý nước thải công nghiệp rượu biệu và sản xuất nấm men

Chương 15: Xử lý nước thải sản xuất các chế phẩm sinh học

Chương 16: Xử lý nước thải tong công nghệ sửa , đường, bột và đồ hợp rau quả

Phụ lục

 

Download