Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán - ĐH Hàng hải

641 | 18-04-2016 | 1
Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Nhan đề: Bài giảng phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 74

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I. Các khái niệm cơ bản

Chương II. Sắp xếp và tìm kiếm

Chương III. Đệ qui và chiến lƣợc vét cạn

Chương IV. Chiến lược chia để trị

Chương V. Qui hoạch động

Chương VI. Chiến lược tham lam

Download