Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm - ĐH Hàng hải

1265 | 14-04-2016 | 4
Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Nhan đề: Bài giảng Quy trình phát triển phần mềm

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Chương 3: Quy trình phát triển phần mềm thống nhất Rational Unified Process (RUP)

Chương 4: Quy trình phát triển phần mềm eXtreme Programming (XP)

Download