Có thể bạn cần

Xử lý tín hiệu sốXử lý tín hiệu số

Đặng Hoài Bắc

270  646 

Amazing Science 2Amazing Science 2

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

100  1036  14 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  672 

Vi sinh vật họcVi sinh vật học

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Hồng Sơn

156  676