Giáo trình kế toán tài chính - Nghiêm Văn Lợi

724 | 16-04-2016 | 8
Giáo trình kế toán tài chính

Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính

Tác giả: Nghiêm Văn Lợi,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 549

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG II. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG III. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CHƯƠNG IV. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG V. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THNHF SẢN PHẨM

CHƯƠNG VI. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

CHƯƠNG VII. HẠCH TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC

CHƯƠNG VIII. KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

CHƯƠNG IX. KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

CHƯƠNG X. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

CHƯƠNG XI. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

CHƯƠNG XII. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

CHƯƠNG XIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG XIV. HẠCH TOÁN KINH DOANH HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG XV. KẾ TOÁN XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

CHƯƠNG XVI. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

CHƯƠNG XVII. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

144  577 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

251  615  18 

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  730  31