Nấm mốc trong thực phẩm - Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

999 | 06-06-2016 | 24
Nấm mốc trong thực phẩm

Nhan đề: Nấm mốc trong thực phẩm

Tác giả: Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch),

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1980

Số trang: 301

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nấm ăn, vi nấm, nắm móc,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I : NẤM MÓC TRÊN LƯƠNG THỰC PHẨM

CHƯƠNG II : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM VÀ CÁC ĐỘC TỐ NẤM

CHƯƠNG III : BỆNH ĐỘC TỐ AFLATOXIN

CHƯƠNG IV : BỆNH ĐỘC TỐ  CLAVAXIN

CHƯƠNG V : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC ASPERGILLUS KHÁC 

CHƯƠNG VI : BỆNH ĐỘC TỐ ISLANĐIXIN

CHƯƠNG VII : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC PENICILLIUM KHÁC 

CHƯƠNG VIII : BỆNH ĐỘC TỐ  NẤM  DO FUSARIUM

CHƯƠNG IX : BỆNH ĐỘC TỐ SPORIDESMIN

CHƯƠNG X : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO STACHYBOTRYS

CHƯƠNG XI : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM KHÁC 

CHƯƠNG XII : TRIỂN VỌNG ĐẤU TRANH CHỐNG BỆNH 

 

Download