Giáo trình ngôn ngữ SQL - Sở BCVT Hà Nội

1104 | 27-04-2016 | 5
Giáo trình ngôn ngữ SQL

Nhan đề: Giáo trình ngôn ngữ SQL

Tác giả: Sở BCVT Hà Nội,

Nhà xuất bản: Sở BCVT Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ bản về SQL

1. Các truy vấn đơn giản

2. Truy vấn nhiều quan hệ

3. Truy vấn con

4. Các phép toán quan hệ đầy đủ

5. Sửa đổi cơ sở dữ liệu

6. Định nghĩa lượt đồ quan hệ trong SQL

7. Khung nhìn (View)

Bài tập

Chương 2: Các ràng buộc và Trigger

1. Khóa và khóa ngoại

2. Các ràng buộc trên thuộc tính và bộ

3. Sửa đổi các ràng buộc

4. Các ràng buộc mức lượt đồ và Trigger

Bài tập

Chương 3: Lập trình

1. SQL trong môi trường lập trình

2. Các thủ tục được lưu giữ (Stored procedure)

3. Môi trường SQL

4. Sử dụng giao diện mức gọi (Call-level interface)

5. Giao tác trong SQL

6. An toàn và cấp quyền trong SQL

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật sản xuất muối khoángKỹ thuật sản xuất muối khoáng

Bùi Song Châu

175  1026  15 

Thiết kế hệ thống thiết bị sấyThiết kế hệ thống thiết bị sấy

Hoàng Văn Chước

221  1336  30 

Giáo trình vật liệu điệnGiáo trình vật liệu điện

Nguyễn Đình Thắng

249  906 

Thủy lực và bơmThủy lực và bơm

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

833