Giáo trình cơ sở dữ liệu - Phạm Đức Nhiệm

1963 | 27-04-2016 | 18
Giáo trình cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Giáo trình cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Đức Nhiệm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 101

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sơ lược về cơ sở dữ liệu

Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 3: Ngôn ngữ con dữ liệu SQL

Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Download