Cơ sở dữ liệu phân tán - Phạm Thế Quế

1118 | 02-05-2016 | 1
Cơ sở dữ liệu phân tán

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 155

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 2: Thiết kế các hệ CSDL phân tán

Chương 3: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 4: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 5: Tổng quan về CSDL song song

Download

Có thể bạn cần