Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Nguyễn Vương Thịnh

1121 | 18-04-2016 | 4
Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Vương Thịnh,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Làm việc với CSDL và bảng

Chương 3. Truy vấn dữ liệu và bảng ảo (View)

Chương 4. Thủ tục thường trú và hàm người dùng

Chương 5. Trigger và Transaction

Chương 6: Các tác vụ quản trị hệ thống

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 11Tiếng Anh 11

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Tuấn,

199  141