Bài tập PHP

Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 26/11/2018 | 4592
Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó: a # 0 a, b, c là các hằng số x là ẩn số phải đi tìm
Bài tập PHP | Lập Trình PHP | 21/11/2018 | 2080