Bài 11: Hướng dẫn code php gửi mail bằng tài khoản gmail

PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 7129 |

Như các bạn đã biết gmail là một dịch vụ của google và theo mình ở Việt Nam nó chiếm vị trí số một.

gửi gmail bằng php

Hôm nay minh xin hướng dẫn các bạn cách gửi mail bằng tài khoản gmail với ngôn ngữ lập trình php.

Bước 1: Tải các thư viện gửi mail về

Để gửi được mail chúng ta cần có các thư viện gửi mail. Các bạn có thể tải 2 thư viện class.phpmailer.phpclass.smtp.php tại đây

Bước 2: Tạo hàm send_gmail

Chúng ta tạo file send_gmail.php với nội dung như sau:

<?php
include "class.phpmailer.php";
include "class.smtp.php";
function send_gmail($from_email, $from_email_pass, $to_email, $to_name, $subject, $content, $from_name=''){
            $mail = new PHPMailer();
            $mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP
            $mail->Host = "smtp.gmail.com"; // specify main and backup server
            $mail->Port = 465; // set the port to use
            $mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication
            $mail->SMTPSecure = 'ssl';
            $mail->Username = $from_email; // your SMTP username or your gmail username
            $mail->Password = $from_email_pass; // your SMTP password or your gmail password
            $mail->From = $from_email;
            $mail->FromName = $from_name; // Name to indicate where the email came from when the recepient received
            $mail->AddAddress($to_email,$to_name);
            $mail->AddReplyTo($from_email,$from_name);
            $mail->WordWrap = 50; // set word wrap
            $mail->IsHTML(true); // send as HTML
            $mail->Subject = $subject;
            $mail->Body = $content; //HTML Body
            return $mail->Send();
}
?>

Bước 3: Gửi mail

Chúng ta muốn gửi mail ở trang nào thì ngay tại trang đó chúng ta include file send_gmail.php vào. Sau đó thực hiện câu lệnh gửi mail nhu sau:

<?php
include 'send_gmail.php';
send_gmail(EMAIL_NGUOI_GUI,PASS_NGUOI_GUI,EMAIL_NGUOI_NHAN,TEN_NGUOI_NHAN,CHU_DE,NOI_DUNG,TEN_NGUOI_GUI);
?>

Lập trình php chúc các bạn thành công!!!