Bài 8: Cấu trúc điều kiện trong php

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 04/10/2015 | 1857 |

Các cấu trúc điều khiển (Control Structures) căn bản mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có. Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch.

re-nhanh

I. Cấu trúc rẽ nhánh if

Cấu trúc if là một trong những cấu trúc quan trọng trong nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó có ngôn ngữ PHP. Nó cho phép người lập trình điều khiển các đoạn mã.

Cú pháp 1:

if (biểu thức điều kiện) {
  Lệnh khi đúng;
}

Ý nghĩa:

Nếu biểu thức điều kiện là đúng (true) thì sẽ thực hiện lệnh trong dấu { } trái lại thì không thực hiện.

Ví dụ:

$a = 9;
if ($a > 8) {
  echo $a,' lớn hơn 8';
}

 

Cú pháp 2:

if (biểu thức điều khiện){
   Lệnh khi đúng;
}else{
   Lệnh khi sai;
}

Ý nghĩa:

Nếu biểu thức điều kiện là đúng (true) thì sẽ thực hiện "Lệnh khi đúng" trái lại thì thực hiện "Lệnh khi sai".

Ví dụ:

$a = 9;
if ($a > 8) {
  echo $a,' lớn hơn 8';
}else{
  echo $a,' nhỏ hơn hoặc bằng 8';
}

II. Toán tử ?:

 

III. Cấu trúc chọn lựa switch