Bài 6: Tổng quan lập trình PHP

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 3709 |


 

PHP Development

I. Giới thiệu

1.1. Một số khái niệm:

PHP là từ viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor". Đây là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ (server).

PHP là ngôn ngữ lập trình phía server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang web động. Mã PHP có thể thực thi trên server để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng

Nó thích hợp với môi trường web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.