Lập Trình PHP

PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 23/01/2016 | 1947
PHP Data Objects (PDO) là một lớp truy xuất cơ sở dữ liệu cung cấp phương pháp để làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau.
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 16284
Bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Bootstram để thiết kế giao diện cho một website hoàn chỉnh
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 04/10/2015 | 1742
Các cấu trúc điều khiển (Control Structures) căn bản mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có. Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch.