Lập Trình PHP

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 1597
PHP là từ viết tắt của 'PHP: Hypertext Preprocessor'. Đây là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ
MySQL | Lập Trình PHP | 08/01/2016 | 2381
Cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL là một tập hợp các đối tượng dữ liệu có tổ chức: bảng, bảng ảo,... Nhằm mục đích cho phép người dùng lưu trữ và truy xuất dữ liệu chứa bên trong nó.
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 524