Lập Trình PHP

MySQL | Lập Trình PHP | 11/01/2016 | 6033
Khi chúng ta tự học lập trình php thì việc tương tác với CSDL MySQL là điều tất yếu. MySQL cung cấp một số toán tử như sau:
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 2634
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 687
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 849
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 19/01/2016 | 3392
Ứng dụng web là sự kết hợp của nhiều yếu tố như phần cứng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình web (trong đó có lập trình php) và thành phần giao diện
MySQL | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 4165
Có hai cách để tạo và xóa một cơ sở dữ liệu (CSDL) trong hệ quản trị CSDL MySQL là tạo bằng dòng lệnh và sử dụng chương trình với giao diện đồ họa. Bài viết hướng dẫn các bạn tạo và xóa một CSDL trong MySQL
MySQL | Lập Trình PHP | 08/01/2016 | 3259
Cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL là một tập hợp các đối tượng dữ liệu có tổ chức: bảng, bảng ảo,... Nhằm mục đích cho phép người dùng lưu trữ và truy xuất dữ liệu chứa bên trong nó.
MySQL | Lập Trình PHP | 14/01/2016 | 8745
Trong lập tình PHP và MySQL thì câu lệnh SQL là chuỗi kết nối giữa chúng, Giúp PHP có thể kết nối đến CSDL và truy suất các dữ liệu cần thiết.