Lập Trình PHP

PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 23/01/2016 | 1450
PHP Data Objects (PDO) là một lớp truy xuất cơ sở dữ liệu cung cấp phương pháp để làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau.
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 10/03/2016 | 1516
PHP hỗ trợ một số hàm dùng để sắp xếp mảng nhằm mục đích giúp chúng ta đỡ vất vả khi thao tác với mảng.
MySQL | Lập Trình PHP | 10/01/2016 | 2276
Bảng (Table) trong MySQL dùng để lưu trữ thông tin của người dùng. Trong bảng có các thuộc tính là các cột.
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 459
MySQL | Lập Trình PHP | 08/01/2016 | 2039
Cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL là một tập hợp các đối tượng dữ liệu có tổ chức: bảng, bảng ảo,... Nhằm mục đích cho phép người dùng lưu trữ và truy xuất dữ liệu chứa bên trong nó.
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 28/12/2015 | 436
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 19/01/2016 | 2414
Ứng dụng web là sự kết hợp của nhiều yếu tố như phần cứng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình web (trong đó có lập trình php) và thành phần giao diện